Login Site Map Recommend this page to a friend Print this article

ERP

Какво е ERP?
Какво е ERP

ERP (Enterprise Resource Planning) обединява всички звена и дейности във фирмата в единна интегрирана информационна система. Основна съставна част на повечето ERP системи е обща база от данни за всички процеси в предприятието. Тя съдържа операциите, структурата и описанието на процесите в предприятието.

За да бъде назована една система ERP, тя трябва да може да извършва автоматизация на две или повече отделни отчетни системи, например, наличности, производство, финанси, бюджетиране и др. В съвременните системи понятието ERP се разпростира върху цялостната система за фирмено управление, състояща се от основни модули, като Производство, Доставки, Финанси, Продажби, Човешки ресурси, Управление на наличностите, Контрол на решенията, Управление на документите и Логистика.

Предимства от използването на ERP

  • Планиране на ресурсите и дейностите;
  • Пълен контрол върху всички звена на предприятието и управление на пълния бизнес цикъла на работа
  • Унифициране на процеса на управление и по-лесно вземане на решения;
  • Възможности за анализ на резултатите. Контрол и мониторинг на бизнес процесите.
  • По-ниски разходи при обучение и въвеждане в работа на нови служители.

Разлики между ERP система и счетоводен софтуер

При ERP системите почти отсъстват елементарните счетоводни операции (дебит и кредит на сметка). Те са заменени от потоци финансови данни, които се обработват, като поток от информация с разнообразен характер. Едновременно с това чрез ERP системата се следят всички показатели на предприятието, например, разходи за материали, складови наличности, общопроизводствени разходи, парични потоци. Това се извършва глобално и е част от една система, докато при класическия счетоводен софтуер всеки процес се следи от различно звено (понякога дори и от различни отдели – счетоводство, човешки ресурси, производство, планиране и други) и данните се обединяват на ниво аналитични справки.